نویسنده = حسن زختاره
تعداد مقالات: 2
1. نقدی بر کتاب وداع با ادبیات

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-24

حسن زختاره


2. نقدی بر کتاب ادبیات در مخاطره تودوروف و بحران ادبیات

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-10

حسن زختاره