نقدی برکتاب زبان انگلیسی سال دوم (هشتم) دورۀ اول متوسطه پیش‌حرفه‌ای ویژۀ دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی

نوع مقاله : مقاله انتقادی

نویسندگان

1 استادیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

چکیده

هدف از این مقاله بررسی انتقادی کتاب دانش‌آموز و کتاب کار درس زبان انگلیسی ویژۀ دانش‌آموزان پیش‌حرفه‌ای پایۀ هشتم ویژۀ دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی است. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. با توجه به معیارهای پیشنهادی نقد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، نقاط قوت و ضعف شکلی و محتوایی اثر ارائه گردید و سپس پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت کتاب و متناسب‌سازی محتوای آن با توجه به سطح توان­مندی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی داده شد. از مهم‌ترین نقاط قوت کتاب اختصاص دادن بخشی ویژه به مرور و یادآوری مطالب آموزشی پایۀ هفتم، معرفی کارکردهای زبانی و روال‌های اجتماعی، و چاپ رنگی کتاب است و از مهم‌ترین نقاط ضعف کتاب علاوه بر آموزش سنتی حروف الفبا، آموزش نامناسب اعداد، ارائۀ تمرین‌های پیچیده و نامناسب و کیفیت پایین تصاویر می‌توان به عدم انطباق عناوین درس‌ها با محتوا اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on English Course Book for 8th Graders with Intellectual Disabilities

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ramezani 1
  • Payvand Mihandoust 2
1 Organization for Educational Research and Planning (OERP)
2 Islamic Azad University, Central Branch
چکیده [English]

The purpose of this article was to review the English course book (Student Book 2 and its workbook) developed for 8th graders with intellectual disabilities. The method applied was descriptive – analytic. Regarding the proposed criteria by the Council for Reviewing Books and Texts on Humanities, areas of strength and weak points in terms of form and content were presented. Moreover, series of suggestions were proposed to enhance both the quality and the content of the book regarding their capabilities. The strong points of this package could be pointed out as allocating a specific section to recap what students have learned in 7th grade, presenting language functions and social routines, and color printing of the student book. Apart from the old-fashioned way of teaching English alphabets, the inappropriate method of introducing numbers, developing improper and vague activities regarding the students’ capabilities, and the low quality of the pictures, the essential weakness of the book was the issue that there was not that much conformity between the title of each lesson and the content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • English
  • Students with Intellectual Disabilities
  • Student Book
  • Workbook
  • 8th Grade
  • Review
سلیمی، مرجان و سلیمی، منیژه (1395). زبان انگلیسی سال دوم (هشتم) دوره‌ی اول متوسطه پیش‌حرفه‌ای (کتاب دانش‌­آموز و کتاب کار)، تهران: سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور.
Ackland, J. (2005). At home with writing: Practise and be confident. Oxford, UK: Oxford University Press.
Ackland, J. (2006). At home with letter forms: Practise and be confident. Oxford, UK: Oxford University Press.
Chung, H.-S. (2011). Teaching English as a foreign language to students with special needs in Korea. Master’s thesis, California State University, Chico, CA, USA.
Pyfers, L. (2009). EFL made to measure, for adult learners with intellectual disabilities. Pixel International Conferences, ICT for Language Learning, The Netherlands, retrieved from http://conference.pixel-online.net/ICT4LL2009/ common/download/Proceedings_pdf/Liesbeth_Pyfers_EFL.pdf.
Pyfers, L., & Timmis, I. (2007). English without Frontiers: Teaching English as a foreign language to adult learners with intellectual disabilities or learning difficulties (methods, activities, materials). The Netherlands: Pragma.