از جنسیت تا متنیت: تعامل مولفه های گفتمانی و سبکی در بوطیقای نثر مارگریت دوراس: خوانشِ انتقادی بازنمایی زنان و گفتمان در آثار داستانی مارگریت دوراس اثر سوزان د. کوهن

نوع مقاله : مقاله انتقادی

نویسنده

استادیار زبان شناسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

مارگریت دوراس در آثارش شیوه‌های تازه‌ای را در عرصۀ رمان‌نویسی آزموده و رونق تازه‌ای به نثر فرانسوی بخشیده است. نثر دوراس با بیانی فشرده و ابهامی شاعرانه و سنت‌شکن، خواننده را غافل‌گیر می‌کند. دوراس با اتکا بر شیوۀ روایی «جریان سیال ذهن» قاعده‌های وضع‌شدۀ «دستور زبان»، از جمله‌بندی گرفته تا چگونگی کاربرد اسم و صفت و قید را زیر پا می‌گذارد. جستار پیش رو به خوانش یکی از آثار عمده در زمینۀ تحلیل گفتمان ادبی که پیرامون آثار دوراس به رشتۀ تحریر درآمده است اختصاص دارد. بازنمایی زنان و گفتمان در آثار داستانی مارگریت دوراس از سوزان کوهن درس‌نامه‌ای است در نقد ادبی که با رویکردی گفتمان‌محور شکل‌گیری و تبلور معنا و زوایای پنهان آن را در آثار داستانی مارگریت دوراس و از خلال مفاهیمی چون ژانر، متنیت، بینامتنیت و سبک بررسی کرده است. 


[1] .Stream of consciousness

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Gender to Texture: the Interaction of Discursive and Stylistic Elements in Marguerite Duras’ Poetics of Prose: the Critical Reading of Women and Discourse in the Fiction of Marguerite Duras:Love, Legends, Language by Cohen

نویسنده [English]

  • Reza Rezaei
Assistant Professor Linguistics, Yasuj University, Yasuj, Iran.
چکیده [English]

In her works, Marguerite Duras has presented new methods to the field of fiction  and has enriched French prose. With conciseness and poetic ambiguity and a deconstructive approach in expression Duras’ prose makes the reader staggered. Based on stream of consciousness narrative technique, From sentence to word, Duras rearranges predetermined and fixed grammatical rules and structures. This essay is allocated to the critical reading of one of the most influential references in literary criticism on Duras Works. Women and Discourse in the Fiction of Marguerite Duras: Love, Legends, Language is a comprehensive handbook in literary criticism which through a discursive approach and notions like genre, texture, intertextuality and style has scrutinized the unrevealed aspects of meaning in the fictional universe of Marguerite Duras.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marguerite Duras
  • Literary Discourse Analysis
  • Texture
  • Poetics of Prose
Cohen, S. D. (1993). Women and discourse in the fiction of Marguerite Duras: love, legends, language, London : MC Millan.