حماسه و نافرمانی: بررسی شاهنامۀ فردوسی

نوع مقاله : مقاله انتقادی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

کتاب حماسه و نافرمانی: بررسی شاهنامۀ فردوسی به قلم پرفسور دیک دیویس اثر ارزشمندی در حوزۀ شاهنامه­پژوهی است. این کتاب دارایِ پیش‌گفتاری مفصل، مقدمه­ای مختصر و چهار فصل است. چنان‌که از مقدمۀ کتاب دانسته می­شود این کتاب در اصل برای مخاطب غیرایرانی نوشته شده است. غرض نخست از نگارش این کتاب کوشش برای تعدیل باوری عمومی دربارۀ حماسۀ بزرگ پارسی است. غرض دیگر آن است که دیدگاهِ منفی براونی دربارۀ شاهنامه در غرب را تصحیح کند، زیرا چنین دیدگاهی سبب شده نوعی بی­میلی به برابر نهادن شاهنامه با آثار بزرگ کلاسیک به وجود آید. افزون بر این­ها، دیویس می­خواهد انتقادهای فن گرونبام، که شاهنامه را تا سطح اثری صرفاً منظوم و ملال­انگیز فرومی­کاهد، ردّ و پاسخ دهد. دیویس در فصل پایانی کتاب از چشم غربی به خطبۀ آغازین داستان بیژن و منیژه می­نگرد و برخی از نکته­های مغفول­ماندۀ این داستان را برجسته می­کند. 
کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Epic and Sedition: The case of Ferdowsi’s Shahnameh

نویسنده [English]

  • Mostafa Hoseini
Assistant Professor of English Language and Literature Department, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

The Epic and Sedition: The case of Ferdowsi’s Shahnameh by Dick Davis is a scholarly book on Shahnameh-scholarship. It consists of a long prologue, a brief introduction, and four chapters. As it is known from the prologue, the book has been written for the Western reader. The primarily aim of the book is to adjust the popular perception of what the great Persian epic is about. The second purpose is to correct the negative judgment, i.e. Edward Browne’s dislike of the work. According to Davis, it is the prime cause for the Western reluctance to grant the work the status of a major literary classic work. In addition, Davis tries to reject Grunebaum’s idea that says the poem is a product of a rather naïve and primitive talent. The last chapter is about the story of Bizhan and Manizheh under Western eyes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Davis
  • Shahnameh
  • Grunebaum
  • Browne
  • Epic and Sedition
دیک دیویس (1396) حماسه و نافرمانی؛ بررسی شاهنامه فردوسی، ترجمه سهراب طاوسی، تهران، انتشارات ققنوس. 256 ص.
Davis, D. (2006). Epic and Sedition: The Case of Ferdowsi's Shahnameh, Mage Publishers, 2016, 256