بررسی فراوانی و انواع ویژگی‌های کاربردشناسی در کتاب‌های اِمریکَن هدوی 2، اینترچنج 2 و فور کورنرز2

نوع مقاله : مقاله انتقادی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2 گروه آموزش زبان انگلیسی٬ واحد گرگان٬ دانشگاه آزاد اسلامی٬ گرگان٬ ایران

چکیده

کتاب­‌های آموزشی یکی از شاخص­‌ترین عناصر برنامه آموزشی درکلاس هستند و نقش بسزایی درآموزش زبان انگلیسی‌ایفا می­‌کنند. اما نتایج پژوهش­‌های گذشته حاکی از آن است که حتی کتاب­‌های آموزشی ویژه مکالمه به ندرت مطالب لازم برای یادگیری توانش کاربردشناسی را فراهم می­‌آورند. یکی از اطلاعات کاربردشناسی که نقشی اساسی در یادگیری زبان خارجی بازی می­کند،­ انواع مختلف کنش­‌های گفتاری است که دربخش­‌های ارتباطی کتب ­درسی دیده می­‌شوند. بنابراین، بر اساس چارچوب تحلیلی ولنگا (2004)، پژوهش توصیفی حاضر به استخراج و تحلیل چگونگی استفاده از فرا­زبان و انواع کنش­‌های گفتاری و فراوانی آنها در 3 کتاب اِمریکَن هدوی 2، اینترچنج 2 و فور کورنرز 2 می­‌پردازد. یافته­‌ها حاکی از آن است که اِمریکَن هدوی 2 شامل بیشترین (37%) واینترچنج 2 (25%) شامل کمترین میزان اطلاعات کاربردشناسی دراین مطالعه بوده­‌اند. درمجموع، نتایج نشان­ دادند که ورودی فرا­زبانی برای زبان­‌آموزان قابل­ توجه نیست، در حالیکه اطلاعات فرا­زبان در کتب ­درسی نقش مهمی در درک کنش­ گفتاری ایفا می­‌کند. در نتیجه، به نظر می­‌رسد که یکی از استنتاجات مطالعه پیشرو این است که کتب ­درسی آموزش زبان ­انگلیسی به عنوان زبان­‌خارجی/دوم دربیان اطلاعات فرا­کاربردشناسی درقسمت­‌های ارتباطی کتب بسیار ضعیف عمل کرده­‌اند.  تحلیل بخش­‌های تعاملی با درنظرگرفتن کاربردشناسی فرهنگی و زبان­ بینابینی می­‌تواند موجب بهبود کتب ­درسی شوند. بنابراین، کتب ­درسی آینده می­‌توانند با د­رنظرگرفتن صورت­‌های مختلف کاربردشناسی و موقعیت­‌های غنی بافت-محور برای زبان­‌آموزان طراحی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Frequency and Types of Pragmatic Features in EFL/ESL Textbooks: The Case of American Headway(2), Interchange (2), and Four Corners (2)

نویسندگان [English]

  • Ali Derakhshan 1
  • Farahnaz Taheri 2
1 Assistant Professor, Department of English Language and Literature, Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran
2 Department of English Language Teaching, Gorgan Branch, , Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The textbooks are the center of syllabus and curriculum in classrooms, and they have an important role in English Language Teaching (ELT), but they rarely provide the required materials to acquire pragmatic competence. Findings indicate that teachers' manuals do not contain enough authentic information; thus, they should provide explicit input for language learners to promote their pragmatic information. However, teachers do not tend to use outside materials to teach pragmatics. A kind of pragmatic information which has a vital role in foreign language acquisition is speech act with various kinds in communicative parts of textbooks. Therefore, the present study aimed to analyze three ELT textbooks namely American Headway 2 (Soars & Soars, 1996), Interchange 2 (Hull, Proctor, & Richards, 2013), and Four Corners 2 (Bohlke & Richards, 2012), related to the teaching of functions to find out the frequency and types of speech acts. The present study was a descriptive study based on Vellenga's (2004) framework to illustrate pragmatic information included in ESL and EFL textbooks. It focused on the analysis of metalanguage usage, explicit treatment of speech acts and metapragmatic information. The findings showed that American Headway 2 with 37% included the most pragmatic information, and Interchange 2 with 25% was the poorest among the analyzed textbooks in this study. As a whole, the results revealed that pragmatic input of language learners is not considerable in the textbooks, and textbook metapragmatic plays an important role in speech act realization. Therefore, it seems that one implication of this study is that the EFL/ESL textbooks are poor in metapragmatic information such as speech acts in their communicative parts. Analysis of interactive parts based on cultural and interlanguage pragmatics can help textbook development so that the upcoming textbooks would be designed based on variety of linguistic forms and contextually rich opportunities for students of foreign language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pragmatics
  • Metapragmatics
  • Textbook Evaluation
  • Syllabus
احمدی­صفا، محمد، غنچه پور، اعظم، ملک محمدی، رضا،  سیفی، زهرا  و  سرور ذکرتی (1396). «ارزیابی کلی کتاب پراسپکت دو از دیدگاه دبیران زبان انگلیسی»،  فصلنامۀ علمی- پژوهشی زبان­پژوهی دانشگاه الزهرا (س). د 9. ش 24. صص 7-32.
احمدی­صفا، محمد و مجتبی فراهانی (1394). «پرورش توانش بینافرهنگی در پراسپکت یک بر اساس دیدگاه معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی». پژوهش­نامة انتقادی و برنامه­های علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. د 15. ش 36. صص1-24.
بحرینی، نسرین (1392). «تحلیل ارزش‌های فرهنگی در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی». فصلنامۀ علمی-پژوهشی راهبرد فرهنگ. د 6. ش 22. صص 163-182.
درخشان، علی (1397). «تحلیل و نقد ارزش­های فرهنگی در مجموعه کتاب­های درسى American English File»، پژوهش­نامة انتقادی و برنامه­های علوم انسانی و مطالعات فرهنگ. د 18. ش 8. صص 53-76.
رستم بیک تفرشی، آتوسا و احمد رمضانی واسو کلایی (1391). «نقش فرهنگ در آموزش زبان خارجی». پژوهش­نامة انتقادی و برنامه­های علوم انسانی و مطالعات فرهنگ. د 12. ش 1. صص 15-34.
رضایی، سعید و اشکان لطیفی (1394). «بررسی و نقد مؤلفه‌های فرهنگی و هویتی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه اول متوسطه (هفتم)». پژوهش­نامة انتقادی و برنامه­های علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. د 15. ش 36. صص 43-58.
زارعی، غلام­رضا، خالصی، محمود و حسین پورقاسمیان (1397). «جهت­داریِ فرهنگیِ زبان انگلیسی در فرآیند جهانی شدن: بررسی و تحلیل محتوای کتاب­های آموزشی اینترچنج». فصلنامۀ علمی- پژوهشی زبان‌پژوهی دانشگاه الزهرا (س). د 10.ش 29. صص151-178.
Ahmadi, A., & Derakhshan, A. (2015). An evaluation of the Iranian junior high school English textbooks. International Journal of English Language and Literature Studies4(1), 37-48.
Ahmadi, A., & Derakhshan, A. (2016). EFL teachers’ perceptions towards textbook evaluation. Theory and Practice in Language Studies6(2), 260-267.
Ahmadi Safa, M., Moradi, M., & Hamzavi, R. (2015). Iranian EFL tteachers and learners’ prespective on ppotentiality of Top Notch Series for iintercultural ccompetence ddevelopment. Iranian Journal of Language Teaching Research, 3(2). 47-66.
Ahour, T., & Ahmadi, E. (2012). Retrospective evaluation of textbook ''Summit 2B'' for its suitability for EFL undergraduate students. Proceedings in the International Conference on Human and Social Sciences, 6(1), 176-184.
Alcon, E. (2005). Does instruction work for learning pragmatics in the EFL context? System, 33(3), 357-417.
Altbach, P. G. (1991). The unchanging variable: Textbooks in comparative perspective. In P. G. Altbach, G. P. Kelly, H. G. Petrie & L. Weis (Eds.), Textbooks in American society: Politics, policy and pedagogy (pp. 237-254). Albany, NY: State University of New York Press.
Bachman, L. F., & Palmer, A. S. (1996). Language testing in practice. Oxford: Oxford  University Press.
Bardovi-Harling, K. (2001). Evaluating the empirical evidence: Grounds for instruction in pragmatics? In K.R. Rose & G. Kasper (Eds.), Pragmatics in language teaching (pp. 13-32). Cambridge, England: Cambridge University Press.
Bardovi-Harling, K., Hartford, B.A.S., Mahan-Taylor, R., Morgan, M. J., & Reynolds, D. W. (1991). Developing pragmatic awareness: Closing the conversation. ELT Journal, 45(1), 4-15.
Basturkmen, H., & Crandall, E. (2004). Evaluating pragmatics-focused materials. ELT Berry, R. (2000). "User" friendly metalanguage: What effect does it have on learners of English? International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 38(1), 195-211.
Berry, R. (2000). "User" friendly metalanguage: What effect does it have on learners of English? International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 38(1), 195-211.
Bohlke, D., & Richards, J. C. (2012). Four corners 2. New York, NY: Cambridge University Press.                                                
Boxer, D., & Pickering, L. (1995). Problems in the presentation of speech acts in ELT materials: The case of complaints. ELT Journal, 49(1), 44-58.
Brown, J. (1995). The elements of language curriculum. Boston: Heinle and Heinle Publisher.
Burns, A. (1998). Teaching speaking. Annual Review of Applied Linguistics, 18(2), 102-123.
Canale, M. (1983). From communicative competence to communicative language pedagogy. Language and Communication, 1(1), 1-47.
Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical base of communicative approaches to second   Language teaching and testing. Applied Linguistics, 1(1), 1-47.
Chen, R. (2005). Capacity-approaching LDPC codes based on Markov chain Monte Carlo MIMO detection.  IEEE Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications, SPAW, 4(1), 285-288.
Ghasemi, A. A., & Gholami Pasand, P. (2018).  Pragmatic dimensions of Prospect Series: A textbook evaluation. Global Journal of Foreign Language Teaching, 8(3), 76-86.
Grant, L., & Starks, D. (2001). Screening appropriate teaching materials: Closing from textbooks   and  television soap operas. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 39(1), 39-50.
Gray, J. (2002). The global coursebook in English language teaching. In D. Block & D. Cameron(Eds.), Globalization and language teaching (pp. 151­167). New York, NY: Routledge.
­House, J., & Kasper, G. (1987). Interlanguage pragmatics: Requesting in a foreign language. In W. Loerscher & R. Schulze (Eds.), Perspectives on language in performance (pp. 1250–1288). Tuebingen: Narr.
Hull, J., Proctor, S., & Richards, J. C. (2013). Interchange2. New York, NY: Cambridge University Press.
 Hutchinson, T., & Torres, E. (1994). Textbook as an agent of change. ELT Journal, 48(4), 315-328
 Kasper, G. (1997). The role of pragmatics in language teacher education. In K. Bardovi-Harling & B. Hartford (Eds.), Beyond methods: Components of second language education (pp. 36-113). New York: McGrow-Hill Company.
Koike, D. A. (1989). Pragmatic competence and adult L2 acquisition: Speech acts in  interlanguage. The Modern Language Journal, 73(3), 279-289.
Lyons, J. (1995). Linguistic semantics: An introduction. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Marti' nez-Flor, A. (2004). The effect of instruction on the development of pragmatic competence in the English as a foreign language context: A study based on suggestions (Unpublished doctoral dissertation). University of Jaume I: Castello.
 Marti' nez-Flor, E. (2007). Analyzing request modification devices in films: Implications for pragmatic learning in instructed foreign language contexts. In E. Alcon & M. P. Safon (Eds), Intercultural language use and language learning (pp. 245-280). Amsterdam: Springer.
Martí nez-Flor, A., & Usó-Juan, E. (2010). Speech act performance: Theoretical, empirical and methodological issues. Philadelphia, PA: John Benjamin.
Moradi, A., Karbalaei, A., & Afraz, S. (2013). A textbook evaluation of speech acts and language functions in high school English textbooks (I, II & III) and Interchange Series, Books I, II, And III. European Online Journal Of Natural And Social Sciences, 2(2), 323-335.
Renou, J. (2001). An examination of the relationship between metalinguistic awareness and second language proficiency of adult learners of French. Language Awareness, 10(4), 248-267.
Richards, J. C., & Sandy, C. (2008). Passages level 1 student's book. Cambridge: Cambridge University Press.
Sharpless, D., & Vasquez, C. (2009). The role of pragmatics in the master's TESOL curriculum: Findings from a nationwide survey. TESOL Quarterly, 43(1), 1-16.                                    
Sheldon, L. (1988). Evaluating ELT textbooks and materials. ELT Journal, 42(4), 237-246.        
Soars, J., & Soars, L. (1996). Headway 2 (Upper-intermediate). New York, NY: Oxford University Press.                       
Swain, L., J., & Brown, H. D. (2001). Voyages. Prentice Hall Regents.
Vellenga, H. (2004). Learning pragmatics from ESL and  EFL textbooks: How likely? TESL-EJ, 8(2). Retrieved in October 2017 from: http:/www.writing.berkeley.edu/tesl-ej/
Wong, J. (2002). "Applying" conversation analysis in applied linguistics: Evaluating dialogue in English as a second language textbooks. IRAL, 40(1), 37-60.    
Zaferanieh, E., & Hosseini-Maasoum, S. M. (2015). Pragmatic representations in Iranian high school English textbooks. Journal of English Language Pedagogy and Practice8(16), 187-198.         
Zohrabi, M., Sabouri, H., & Kheradmand, M. (2014). Comparative study of Interchange 1 and English book 1 of Iranian high schools. Education International Journal of English, 3(2), 95-104.