دربارة «نظریه، تاریخ، زمینه» نوشتة هاو جونز

نوع مقاله : یادداشت انتقادی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد همدان

چکیده

گفتار حاضر به معرفی مقالة «نظریه، تاریخ، زمینه» نوشتة هاو جونز، می‌پردازد و در انتها چند نکته در خصوص آن مطرح می‌کند. مقاله کلاً از پنج بخش تشکیل شده است. در بخش اول، به‌عنوان مقدمه، نویسنده ابتدا به این نکته می‌پردازد که عصر طلایی حیات نظریة انتقادی به سر آمده است زیرا مجموعه عوامل و شرایطی که زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان نقادانه شدند یا از بین رفته‌اند و یا بسترساز جریان‌های دیگر شده‌اند. از میان رفتن شرایط و مبانی تعیین‌کننده، البته، این حُسن را داشت که عقاید و آراء متنوع‌تری پا به عرصة نظریه‌پردازی گذاشته و تکثُر بیشتری را به وجود آوردند. اما به لحاظ تاریخی، سرآغاز کار نظریة انتقادی را نویسنده به‌درستی به کار مکتب فرانکفورت نسبت داده و اقدامات سران این مکتب را از جمله، به این دلیل مهم و تأثیرگذار می‌داند که در یکی از پرتنش‌ترین برهه‌های تاریخ این نظریه، در دهه‌های اویل قرن بیستم، به نقدِ نظام سرمایه‌داری می‌پردازد. اساس کار مکتب فرانکفورت را انتقاد از «عقلانیت ابزاری» که هر چیز را فقط برای منفعت آن در نظر می‌‌گیرد، شکل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

On "Theory, History, Context" by Howe Jones

نویسنده [English]

  • Abbas Godarzi
Faculty member of Islamic Azad University, Hamadan Branch
چکیده [English]

.The present article introduces Hawk Jones's Theory, History, Background, and concludes with a few points. The article is generally composed of five sections. In the first part, as an introduction, the author first deals with the golden age of critical theoretical life because the set of factors that underlie the formation of the critical flow have either disappeared or become entrenched in other currents. The deterioration of the decisive principles, of course, led to the idea that more diverse ideas and ideas had begun to theorize and produce more reproduction. But historically, the author has rightly attributed the beginnings of critical theory to the work of the Frankfurt School, including the actions of its leaders, including because it was important and influential at one of the most pressing moments in the history of the theory in the early decades of the twentieth century. Criticizes the capitalist system. The basis of the work of the Frankfurt School is to form a critique of the "instrumental rationality" that considers everything for its own benefit only.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory
  • History
  • Context