نقدی بر مقاله «فمینیسم» نوشتۀ سوزان هکمن

نوع مقاله : یادداشت انتقادی

نویسنده

عضو هیئت علمی‌ دانشگاه علامه طباطبایی در رشته زبان و ادبیات انگلیسی

چکیده

این نوشته به معرفی‌ و نقد مقاله «فمینیسم» نوشتۀ سوزان هکمن می‌پردازد. در بخش معرفی گزیده‌ای ای از روند تاریخی‌ جریان فمینیسم و عرصه‌های مختلفی‌ که از نگاه هکمن این مکتب از آن گذر کرده است در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد. سپس، در بخش نقد و بررسی به اشکالات رویکرد هکمن به فمینیسم پرداخته شده است. در این قسمت از مقاله برای روشن شدن کاستی‌های متن هکمن، نظریات الن شوالتر، فمینیست آمریکایی‌، در مورد تقسیم‌بندی انواع فمینیسم مورد استفاده قرار گرفته است. در پایان، به نقاط قوت و ضعف مقاله هکمن و هم‌چنین نتایجی‌ که این نقاط قوت و ضعف برای خوانندگان در بر‌دارند اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Chapter Feminism by Susan Heckman’s Article

نویسنده [English]

  • Susan Poursanati
English Language and Literature, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

This study provides a critical review of Susan Heckman’s article, “Feminism.” First, in the introductory part, Heckman’s ideas on the historical development of the feminist movement and its modifications throughout different eras are briefly presented. Next, in the Criticism and Analysis section, the problematic aspects of Heckman’s approach to Feminism are discussed. In order to address these aspects, Elaine Showalter’s views on the four models or categories of Feminism are employed in this section. Finally, the strong and weak points of Heckman’s article and the effect of these points on the understanding of the audience are examined. . . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • feminism
  • Social Feminism
  • Essentialist Feminism
  • Feminist Literary Criticism
  • Susan Heckman
  • Ellaine Showalter