نگاهی به فصل «ساختارنگری و نشانه‌شناسیِ» کتاب راهنمای راتلج به نظریۀ نقد ادبیات و فرهنگ

نویسنده

گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

ساختارنگری یکی از مهم‌ترین جنبش‌های فکری سدۀ بیستم است که خاستگاه آن به نظریۀ زبان‌شناسی و نشانه‌شناسی فردینان دو سوسور برمی‌گردد. توجه به ساختار موجود در پس پدیده‌های فرهنگی و کشف و دسته‌بندی قواعد کلی حاکم بر آن ساختارها هدف اصلی ساختارنگران است. با گذشته چند دهه از ظهور ساختارنگری در علوم انسانی و وارد آمدن نقدهای اساسی بر مفروضات و روش آن، این روی‌کرد همچنان اهمیت خود را، به‌خصوص در نقد ادبیات و فرهنگ، حفظ کرده است و در تمام کتاب‌های راهنما و درس‌نامه‌هایی که در حوزۀ نظریۀ ادبیات منتشر می‌شوند همواره فصلی به این جنبش دوران‌ساز اختصاص می‌یابد. یکی از مشهورترین این کتاب‌ها راهنمای راتلج به نظریۀ نقد ادبیات و فرهنگ است، که ویراست دوم آن در سال 2013 منتشر شد. جستار حاضر به نقد و بررسی فصل «ساختارنگری و نشانه‌شناسی» این کتاب می‌پردازد و پس از اشاره‌ای کوتاه به قوت آن (خوش‌خوان بودن و جنبۀ آموزشی قوی) ضعف‌ها و کاستی‌های نظری و ساختاری آن بحث می‌شوند، که جا داشت در ویراست دوم (که تفاوتی با متن این فصل در چاپ نخست کتاب ندارد) برطرف شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Chapter on “Structuralism and Semiotics” in The Routledge Companion to Critical and Cultural Theory

نویسنده [English]

  • Mohammad Ghaffary
English Department, Faculty of Letters and Foreign Languages, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Structuralism is one of the most influential intellectual movements in the twentieth century, which has its roots in Ferdinand de Saussure’s linguistic and semilogical theory. The primary objective of Structuralism is to focus on the structures underlying various cultural phenomena and identify the general rules governing them. Although decades have passed since the advent of Structuralism and serious criticisms have been addressed at its basic assumptions and methodology, it still remains significant, especially within literary and cultural theory, such that in all guidebooks and textbooks of literary theory one chapter is always devoted to Structuralism. One of these books is the second edition of The Routledge Companion to Critical and Cultural Theory (2013). The present essay reviews the chapter entitled “Structuralism and Semiotics” in this guidebook, first briefly pointing out its advantages (its readability and pedagogic quality) and then highlighting its theoretical and structural disadvantages, which should have been minimized in the second edition (which is no different from the first).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structuralism
  • Semiotics
  • Poststructuralism
  • Narratology
  • signification
  • Text
  • Language