بحری در کوزه‌ای: نگاهی به مقالۀ «روایت و روایت‌شناسی»اثر پاول ویک

نوع مقاله : یادداشت انتقادی

نویسنده

استادیار دانشگاه اراک گروه زبان و ادبیات انگلیسی

چکیده

مقاله «روایت و روایت‌شناسی» اثر پاول ویک، بخشی از کتاب نظریۀ نقادانۀ فرهنگی است. مقاله دو بخش دارد: مطالعات کلاسیک و پساکلاسیک روایت‌. در بخش اول، ابتدا به تفاوت داستان و پی‌رنگ، و برخی سایر چالش‌های این تمایز اشاره می‌شود: «داستان از یک رسانه به رسانۀ دیگر جابجاپذیر است، حال آن‌که پی‌رنگ، متن-وابسته است». سپس، سایر عناصر از جمله زمان، زاویۀ دید، کانونی‌شدگی، و شش مولفۀ روایتگری معرفی می‌شود. در بخش دوم، چند مبحث بررسی می‌گردد: سطوح روایت، فراداستان، و پسامدرنیسم، روایت به مثابۀ نظریه‌ای نقادانه، تاریخ و روایت و اختلاف روایت‌شناسی با فمنیسم. ویک جمع‌بندی می‌کند: «نظریۀ روایت، نقشی مهم در نظریۀ نقادانه و فرهنگی ایفا می‌کند». این مقاله چند ضعف تألیف دارد: الف) تحلیل گزینشی سیر مطالعات روایت ب) انباشتگی مقاله از اطلاعات صرف و کلی. ج) عدم اشاره به سایر مولفه‌های اصلی روایت‌شناسی. د) عدم اشاره به سایر پیوندهای روایت‌شناسی با سایر رشته‌ها ه) عدم اشاره به سویه‌های جدید روایت از جمله روایت‌شناسی شناختی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sea in the pitcher: A review on Wake’s “Narrative and Narratology”

نویسنده [English]

  • Abulfazl Horri
Assistant Professor of English Language and Literature, University of Arak
چکیده [English]

As a part of a book), Wake’s “Narrative and Narratology” (pp. 14-28) has two approaches toward narrative theory: classical and postclassical. Under the former, Wake firstly makes a distinction between “story” and “plot”: “the story is translatable…, whilst plot appears to be text-specific.” Wake then makes mention of some main components of any narrative: time, point of view versus focalization, and the narrative communicative model included. Under the latter part, Wake reviews and examines briefly the way a narrative is related to: narrative levels, meta-story, postmodernism, critical theory, history, and feminism. However, Wake’s paper has some weak points too: a) a selective analysis of the history of narrative theory, b) an offer of purely unprocessed information c) no mention is made of the other main elements of narratology d) no mention of how narrative theory is related to other fields of study, and e) no mention of the new trends in narrative theory, including cognitive narratology, among others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structuralism
  • Narratology
  • Critical Theory
  • Fabula
  • Sjzushet