روایت‌شناسی مروری بر گفتمان روایت: جستاری در باب روش اثر ژرار ژنت

نوع مقاله : یادداشت انتقادی

نویسنده

مترجم پژوهشگر

چکیده

مطالعه و بررسی ادبیات ساختارگرا با نام‌هایی همچون رولان بارت، تزوتان تودورف، ژرار ژنت و ... همراه است که نه تنها به تفسیر ادبیات بل به بررسی ساختارهای آن می‌پردازند. ژرار ژنت (2018-1930)، نظریه‌پرداز و منتقد فرانسوی از چهره‌های برجستة حرکت‌های فکری دوران معاصر و با جنبش ساختارگرایی همراه است. شهرت و تأثیر‌گذاری ژنت پیامد مطالعة ساختارگرایانه او از روایت است که در پی آن جامع‌ترین چارچوب‌های تحلیل متون روایی را مطرح می‌کند. رئوس مطالب روایت‌شناسی ژنت حاصل بانفوذ‌ترین نوشتار او دربارة گفتمان روایت جستاری در باب روش است. این جستار قسمتی از اثر سه جلدی او یعنی آرایه‌ها و بخش عمدة آرایه‌های 3 را تشکیل می‌دهد. در این اثر، ژنت بر داستان و نیز بر چگونگی بیان آن تأکید دارد. او روایت را به عنوان تعامل میان آن چه گفته می‌شود (داستان) و چگونگی بیان داستان (روایت) مطالعه کرده و دیدگاه ساختار روایی خود را ارائه داده است. این اثر می‌تواند مرجعی برای پژوهشگران در حوزة روایت‌‌‌شناسی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Narratology A Review of the Book Narrative Discourse: An Essay In Method by Gerard Genette

نویسنده [English]

  • Masoumeh Zavarian
Translator Researcher
چکیده [English]

The structuralist study of literature, associated with the names of Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Genette, and others, sought not to interpret literature but to investigate its structures and devices. Gerard Genette (1930- 2018) is a French theorist and semiotician, one of the prominent figures of contemporary intellectual movements and has been associated with the structuralist movement and personalities such as Roland Barthes and Claude Levi-Strauss. Much of Genette's fame and influence goes back to the structuralist study of narrative, which provides one of the most comprehensive frameworks for analyzing narrative texts. The major theory of Genette on narratology is derived of his most influential text on narrative discourse: an essay on method. This essay is a portion of three volumes of his Figures and the major part of Figure 3. from In this work, Genette presents his view of narrative structure, according to which narrative discourse consists of three distinct levels called story, narrative and narrating. Genette's Narrative Discourse is a major work, as well as an indispensable tool for students who are interested in narrative theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • narrative
  • Story
  • Narrating
  • Proust
  • Genette