مطالعه زبانشناختی اجتماعیِ تفاوت های زبان مخفی و زبان خودمانی (مطالعه موردی زبان روسی)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات روسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی- دانشگاه علامه طباطبائی- تهران- ایران

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه برنامه ریزی رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی

چکیده

تغییرات اجتماعی جامعه امروز به ایجاد برخی پدیده های زبانی، همچون زبان مخفی منجر شده که بیشتر در میان نسل جوان و اقشار پایین دست جامعه کاربرد یافته است: زبانی که به هدف متمایز ساختن خود از سایرین به یک مد گفتاری مبدل شده و برای حفظ راز حرفه خود از سایر اقشار استفاده می شود. اما زبان مخفی به عنوان پدیده ای نوظهور، نه تنها توجه، بلکه حتی به سبب عدم فهم کلام نسل جوان و نواندیش، نگرانی زبانشناسان و جامعه شناسان را بر انگیخته است. روش پژوهش، روش کتابخانه ای است و سعی می گردد تا با شناساندن پدیده زبان مخفی و نیز بررسی تفاوت های آن با زبان خودمانی در زبان و به خصوص زبان روسی، به بحث پیرامون ابعاد پیچیده این تنوع زبانی پرداخته شود. فرض می گردد زبان مخفی، دارای نظام و قوانین زبانی مخصوص به خود است، دستخوش دگرگونی می گردد و مقوله ای پویا و رو به تکامل است. زبان مخفی و زبان خودمانی، دو تنوع زبانی متمایز با کارکردهای متفاوت هستند که با گذشت زمان منسوخ و از نو ساخته می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociolinguistic Study of “Jargon and Slang” (Russian Language Case Study)

نویسندگان [English]

  • Maryam Moradi 1
  • Marzieh Rahmani 2
1 Russian Language and Literature Department- Faculty of Persian Literature and Foreign Languages- Allameh Tabataba'i University- Tehran-Iran
2 M.Sc in social affairs planning, social sciences faculty, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The social changes of today's society have led to the emergence of some linguistic phenomena, such as Jargon, which is more commonly used among younger generation and downstream of the community. A language that has converted into a mode of speech aimed to differentiate itself from others, used to protect the secrets of its profession or group from other classes. But the Jargons, as an emerging phenomenon have attracted the attention, also prompted the concerns of linguists and sociologists due to the lack of understanding of the words of the younger generation. The method of study is a library methodology, in which researchers attempt to discuss complex aspects of this linguistic diversity by describing the phenomenon of Jargon and also studying its differences with slang, and especially the Russian language. It is assumed that the jargon has its own language system, which undergoes transformation, and is a dynamic and evolving category. Jargon and slang are two distinct language variations with different functions that become obsolete and are rebuilt over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • linguistic community
  • linguistic diversity
  • social linguistics
  • slang
  • jargon