اعضای مشورتی هیات تحریریه

اعضای مشورتی هیات تحریریه

مازیار مهیمنی

زبان فرانسه استادیار دانشگاه بوعلی سینا

maziarmohaymeni@yahoo.fr

h-index:  

محمدحسین رمضان کیایی

زبان ایتالیایی استادیار دانشگاه تهران

mkiaei@ut.ac.ir

h-index:  

محمد هادی محمودی

دکترای رشته آموزش زبان انگلیسی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه بوعلی سینا - همدان

mhmahmoodi@yahoo.com

h-index:  

سهراب آذرپرند

زبان ژاپنی استادیار دانشگاه تهران

kazarparand2001@gmail.com

h-index:  

محمدرضا فخر روحانی

زبان انگلیسی استادیار دانشگاه قم

fxr41@yahoo.co.uk

h-index:  

مهدی محمدبیگی

دکترای زبان‌شناسی مقابله ای (روسی-فارسی) دبیر و عضو گروه زبان‌های خارجی شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mahdimb@yahoo.com

h-index: