همکاران دفتر نشریه

دستیار سردبیر

مهدی محمدبیگی

زبان‌شناسی مقابله ای دبیر و عضو گروه زبان‌های خارجی شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

brjofls@gmail.com