نویسنده = �������� �������� ���������������� ����������