آسیب‌شناسی و واکاوی علمی–انتقادی فمینیسم و رویکردهای آن: خوانشِ در روزگار خویش؛ تاریخ فمینیسم در جوامع غربی

نوع مقاله : یادداشت انتقادی

نویسنده

استادیار زبان شناسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

به عنوانِ یک جنبش اجتماعی، فمینیسم بیشترین تمرکزِ خود را معطوف به تحدیدِ نابرابری‌های جنسیتی و پیش­برد حقوق، علائق و مسائل زنان کرده است. رویکردهایِ نظری به فمینیسم عمدتاً از ابتدای قرن 19 پدید آمدند. فمینیسم (به عنوان جنبش اصالت زنان) بخشی از پدیده یا جنبش توجه به دیگری یا اصالت دیگری است، جنبشی که در قلمرو نژاد، قومیت و جنسیت پدیدار شد‌. این جستار کتاب در روزگار خویش؛ تاریخ فمینیسم در جوامع غربی اثر مرلین لی گیتز (2001) از مجموعه‌های انتقادی انتشارات راتلج را به منظور توصیف، دسته‌بندی و خوانش انتقادی مفهوم فمینیسم برگزیده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology and Scientific – Critical Study of Feminism and Its Approaches: by Reading"In Their Time: A History of Feminism in Western Society"

نویسنده [English]

  • Reza Rezaei
Assistant Professor Linguistics, Yasuj University, Yasuj, Iran.
چکیده [English]

As a social movement, feminism focuses on reducing gender inequalities and promoting women's rights, interests and issues. Theoretical approaches to feminism originate mainly from the early nineteenth century. Feminism (as a movement for the origin of women) is part of the phenomenon or movement of attention to other or  originality of other, a movement that has emerged in the field of race, ethnicity and gender. By looking at “In Their Time: A History of Feminism in Western Society” by Marlene LeGates selected from Routledge critical series, this essay tries to describe, categorize and critique of feminism’s concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feminism
  • Critical Reading
  • Marlene LeGates
Le Gates , Marlene (2001), In Their Time : A history of Feminism in Western Societies, Routledge.