نقدنامه زبان‌های خارجی (BRJFL) - واژه نامه اختصاصی