نقدی بر کتاب بومی‌سازی رئالیسم جادویی در ایران اثر محمد حنیف و محسن حنیف

نوع مقاله : مقاله انتقادی

نویسنده

هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

رئالیسم جادویی همچون بومی­‌سازی در ایران هنوز در پیچ و خم تعریف است. در سال­‌های اخیر بحث پیرامون بومی­‌سازی نظریه­‌های ادبی داغ بوده و در این بین عطشی هم برای تولید، تعریف و تشریح رئالیسم جادویی وجود داشته است. کتاب بومی­‌سازی رئالیسم جادویی در ایران نوشته محمد حنیف و محسن حنیف تلاشی است ارزشمند در راستای بازشناساندن رئالیسم جادویی به داستان‌نویسان ایرانی از ورای نظریات متأخر در این باب، و همزمان استفاده از این مبحث به عنوان معبری برای ارائۀ راهکاری عملی برای بومی­‌سازی این گونۀ ادبی در ایران. در مقالۀ حاضر کتاب بومی­‌سازی رئالیسم جادویی را از لحاظ قوام محتوای ادبی و موفقیت در ارائۀ نمونۀ عملی بومی­‌سازی نظریۀ ادبی واکاوی می­‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical Evaluation of Transplanting Magical Realism in Iran by Mohammad Hanif and Mohsen Hanif

نویسنده [English]

  • Tahereh Rezaei
Faculty Member of English Language and Literature Department, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Magical realism, very much like transplantation or localization, is still to be defined. In recent years, transplantation of literary theories in Iran has been a major concern and at the same time many writers and theoreticians have tried to produce, define and explicate magical realism. The book, Transplanting Magical Realism in Iran by Mohammad and Mohsen Hanif is a significant endeavor to redefine magical realism from the most recent critical perspectives opened up to it and at the same time it tries to use this trajectory to provide practical examples of transplantation of this literary theory in Iran. In this article, the writer intends to evaluate the strength of arguments in this book, and to see whether the writers have been successful in providing a practical specimen of literary transplantation or not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transplantation (Localization)
  • Magical Realism
  • Literary Theory
  • Critical evaluation
حنیف، محمد و حنیف، محسن (۱۳۹۷). بومی‌سازی رئالیسم جادویی در ایران، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
عبداللهیان، ‌حمید (۱۳۹۷). «جادوهای بومی شده: نقد کتاب بومی‌سازی رئالیسم جادویی در ایران». ادبیات و هنر، فصلنامۀ نقد کتاب، سال اول، شماره ۳ و ۴، صص. ۶۲-۵۱.
Durix, J.-P. (1998). Mimesis, Genres and Post-Colonial Discourse: Deconstructing magic Realism, London: Macmillan Press.
Farris, W. B. (2004). Ordinary Enchantments: Magical Realism and the Remystification of Narrative, Nashville: Vanderbilt University Press.
Moses, M. V. (2001). Magical Realism at World's End, Literary Imagination, 3, 1, 105-33.
Warnes, C. (2009). Magical Realism and the Postcolonial Novel: Between Faith and Irreverance, Houndmills: Palgrave Macmillan.
Watt, I. (1959). The Rise of the Novel: Studies in Richardson, Defoe and Fielding, California: University of California Press.
Zamora, L. P. (1995). Magical Romance/Magical Realism: Ghosts in U.S. and Latin American Fiction, In L. P. Zamora, & W. B. Faris, Magical Realism: Theory, History and Community, Durham and London: Duke University Press, 497-550.