گذری و نظری بر برخی ترجمه‌های متون دینی شیعۀ امامیه به زبان انگلیسی: ضرورت‌ها و مواردی از نقد ترجمه‌های منتشر شده

نوع مقاله : مقاله انتقادی

نویسنده

استادیار دانشگاه قم

چکیده

ترجمۀ متون اسلامی و به ویژه شیعی از زبان‌های شرقی به زبان انگلیسی ضرورتی انکارناپذیر برای نشر و تبیین معارف اسلامی در جهان است. گستراندن این معلومات دینی برای مسلمانان جهان از اولویت برخوردار بوده و پس از آن معرفی اسلام و آموزه‌های آن به دیگر مناطق جغرافیایی دینی مطرح می‌شود. از سوی دیگر، برخی از اشخاص و یا مؤسسات اقدام به ترجمه و نشر کتاب‌های اسلامی به زبان انگلیسی می‌کنند. اما همۀ این ترجمه‌ها از کیفیت بالای آکادمیک انگلیسی برخوردار نبوده و گاه بازخوردهای نامناسبی را در جامعۀ هدف ایجاد می‌کنند. این مقاله به ایرادات موجود در این حوزه پرداخته و راهکارهایی را پیشنهاد می‌کند که مهم‌ترین آن ایجاد کردن رشتۀ تربیت مترجم متون اسلامی و به‌خصوص شیعی در بعضی از دانشگاه‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Appraisal of Certain Twelver Shiite Texts in English Translation: Some Requirements and Suggestions

نویسنده [English]

  • Muhammad-reza Fakhr-Rohani
University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Translation of Islamic, particularly Shiite, texts from major oriental languages into English is of paramount significance in dissemination of Islamic teachings in the world. It follows that training translators of Shiite texts is a career in which it is expected only of universities to prove their academic competence and scholarly performance. In contrast, Shiite seminaries have long assumed other tasks, not much related to training translators. The critical appraisal of certain Shiite texts in English translation reveals that not all of them have been successful, hence inappreciable, for several reasons. The present paper tries to highlight some problem areas and certain aspects that might improve the current translation trends and situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Translation of Shiite Islamic Texts
  • Translation Movement
  • Translator Training
  • English Translation in Iran
  • Global English Readership
  • World Trends in Translation
 
آذرنگ، عبدالحسین (1394). تاریخ ترجمه در ایران: از دوران باستان تا پایان عصر قاجاریه، تهران: ققنوس.
مدنی بجستانی، سید محمود (1385). فرهنگ کتب حدیثی شیعه (2 جلد)، تهران: امیر کبیر.
میمندی نژاد، محمد جواد (1351). اصول ترجمه: انگلیسی و فارسی [تهران:] انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، صص 437-443.
Karimi-Hakkak, Ahmad (2009). "Persian tradition", in Mona Baker, and Gabriela Saldanha, eds., Routledge Encyclopedia of Translation Studies, 2nd edn. London: Routledge, pp. 493-500.
 J. Speake, ed., (1997). The Oxford Dictionary of Foreign Words and Phrases, Oxford: Oxford UP.  
Ian Brookes, and Michael Munro, (2014). The Chambers Dictionary, 13th edn., London: Chambers Harrap.
 Angus Stevenson, and Maurice Waite, eds., (2011) Concise Oxford English Dictionary, 12th edn., Oxford: Oxford UP.
Angus Stevenson, ed. (2007). Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles 6th edn., 2 vols., Oxford: Oxford UP.
Constance E. Padwick, (1996). Muslim Devotions: A Study of Prayer-Manuals in Common Use (London, 1961); repr. Oxford: Oneworld.
John Norman Hollister (1953). The Shi'a of India Londin: Luzac.
John L. Esposito, (2011) What Everyone Needs to Know about Islam, 2nd edn., New York: Oxford UP.
Annemarie Schimmel (1975). Mystical Dimensions of Islam, Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press.
William C. Chittick, trans. (1988). The Psalms of Islam: Al-Sahifat al-Kamilat al-Sajjadiyya, Oxford: Oxford UP for The Muhammadi Trust of Great Britain and Northern Ireland, 1988, and id., trans., A Shiite Anthology (1979; repr. Qum: Ansariyan, 2007).