نقدی بر کتاب ادبیات در مخاطره تودوروف و بحران ادبیات

نوع مقاله : یادداشت انتقادی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

در دو دهة نخست سدة بیست و یکم، برخی از اندیشمندان فرانسوی کتاب‌هایی‌ پیرامون بحران ادبیات و پژوهش‌های ادبی در دوران هم‌روزگار نوشته‌اند. یکی از این نوشته‌ها جستار کوتاهی است با نام ادبیات در مخاطره به قلم تزوتان تودوروف که انتشارات فلاماریون آن را در سال 2007 چاپ کرده است. بن‌مایة اصلی این جستـار که به بررسی کارکرد و جایگاه ادبیـات از سدة هجدهم به این سو مـی­‌پردازد نوعی نگرانی است. نوشتة پیش رو می‌کوشد تا افزون بر شناساندن این کتاب و دادن چکیده­ای از بخش‌های مختلف آن، درستی داور‌ی­‌ها و گزاره‌های نگارنده‌اش و همچنین کاستی‌هایش را کوتاه بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tzvetan Todorov and Literature Crisis

نویسنده [English]

  • Hasan Zokhtareh
Assistant Professor of French Language and Literature Department, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

In the first two decades of Twenty First Century, some French thinkers wrote their books about contemporary literature crisis and literary researches. One of them which is named Literature in Peril [Literature in danger] by Tzvetan Todorov, published by Flammarion 2007. The theme of the book is a concerning look towards investigating the application and position of literature from the eighteenth century onwards. This article first tries to introduce the book and to present a summary of its various parts, then to analyze the writer’s judgment and claims along with his flaws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Todorov
  • Literature
  • Crisis
  • Literary Studies
تودوروف تودوروف، تزوتان (1387). مفهوم ادبیات و چند جستار دیگر. کتایون شهپرراد. تهران: قطره.
تودوروف، تزوتان (1394). ادبیات در مخاطره. محمدمهدی شجاعی. تهران: ماهی.
نجفی، ابوالحسن (1389). وظیفة ادبیات. چاپ سوم، تهران: نیلوفر.
Jouve, Vincent (1986). La Littérature selon Barthes, Paris: Minuit.
Todorov, Tzvetan (1966). Théorie de la littérature: textes des formalistes russes, Paris: Seuil.
Todorov, Tzvetan (1968). Qu’est-ce que le structuralisme?, 2. Poétique, Paris: Seuil.
Todorov, Tzvetan (1970). Critique de la critique, Paris: Seuil.
Todorov, Tzvetan (1987). La Notion de la littérature et autres essais, Paris: Seuil.
Todorov, Tzvetan (2007). La Littérature en péril, collection Café Voltaire, Paris: Flammarion.