فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقاله

مقاله‌های دریافت شده پس از پذیرش اولیه در هیات تحریریه، برای ارزیابی به حداقل 2نفر از داوران صاحب نظر در تخصص مربوطه، به تشخیص هیات تحریریه و بدون نام نویسنده ارسال خواهد شد. پذیرش نهایی بر اساس نظرات نهایی داوران و منوط به موافقت هیات تحریریه است. مراحل به شرح زیر است 1. ارسال مقاله از طریق سامانه نشریات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سوی نویسنده

2. بررسی اولیه در شورای سردبیری که در این مرحله مقاله ممکن است فرآیندهای احتمالی زیر را طی کند الف) رد و بایگانی( 3 هفته) ب) قبول و ارسال مقاله به دو ارزیاب (4 هفته) تبصره 1 : رد مقاله ها در این مرحله به یکی از دلایل زیر است . - عدم تناسب با محتوای مجله - ارسال مقاله‌های مشابه که پیش از این تصویب و یا چاپ شده است . - عدم رعایت ضوابط و شرایط نشریه که بر روی سایت قرار گرفته است .