پرسش‌گری چیست؟ راهی به «مسئـله‌شناسیِ» میشل مه‌یـر

نوع مقاله : مقاله انتقادی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

«تاریخِ فلسفه تاریخِ سرکوبِ پرسش‌ است». این ناسازه‌ای است که کتاب پرسشگری چیست؟ همچون بسیاری از دیگر آثار میشل مه‌یـر به افشای آن کمر می‌بندد. اگر پرسش‌گری در ذات فلسفه ثبت باشد، به موجب کدام فرآیندهای ذهنی و کدام تنگنـاهای معرفت‌شناختی، برترین فیلسوفانِ تاریخ سازه‌های فلسفی خود را بر سرکوب پرسش بنا کرده‌انـد؟ در اثر جدید مه‌یـر این پرسش انتقادی به طور خاص بنـیان‌هـای فکریِ افلاطـون، ارسطـو، دکـارت و هایدگـر را نشانه می‌رود. هدفِ آن سنـجـش نوعی انحـراف فلسفی یا نـوعی اختـلال «مسئـله‌شناختی» است که پرسش بنیادین (پرسش از خودِ پرسش) را به سود یک پیش‌فرض، یک قضیـه یا یک اصل مسلّم، از روندِ تفـکـرِ فلسفی بیرون می‌راند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

What is Questioning? A Way to Michel Meyer’s “Problematology”

نویسنده [English]

  • Maziar Mohaymeni
Assistant Professor of French Language and Literature Department, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

“History of philosophy is the history of suppression of the question.” This is the paradox that Michel Meyer denounces in the book What Is Questionig?, like so many others of his works. If questioning lies in the nature of philosophy, then according to which mental processes and epistemological difficulties the best philosophers of the history have built their philosophical structures on the suppression of the question? Meyer’s new book, What Is Qustioning, aims at this critical question, in particular, the intellectual foundations of Plato, Aristotle, Descartes, and Heidegger. Its aim is to measure a kind of philosophical deviation or a kind of “problematological” disorder that throws out the fundamental question (question from the question itself) of the philosophical thinking process, for the benefit of a presumption, a proposition, or an “apodictical” principle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Questioning
  • Propositionalism
  • Question Suppression
  • Problematology
  • Michel Meyer
Droit, Roger-Pol (2017). « Des questions, et rien d’autre », Paris, Le Monde, le 9 mars 2017 (https://rpdroit.com/2017/03/09/des-questions-et-rien-dautre).
Foucault, Michel (1966). Les Mots et les choses, Paris : Gallimard (tel).
Meyer, Michel (2017). Qu’est-ce que le questionnement ? Paris : Vrin, coll. « Chemins philosophiques ».
Meyer, M. (2014). Qu’est-ce que le théâtre ? Paris : Vrin, coll. « Chemins philosophiques ».
Meyer, M. (2010). La Problématologie, Paris : PUF, coll. « Que sais-je ? ».
Meyer, M. (2005). Qu’est-ce que l’argumentation ? Paris : Vrin, coll. « Chemins philosophiques ».
Meyer, M. (1986). De la problématologie : philosophie, science et langage, Bruxelles : Mardaga (PUF, 2008).