نقدی بر کتاب وداع با ادبیات

نوع مقاله : یادداشت انتقادی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

ویلیام مارکس در جستاری با نام وداع با ادبیات از بی­‌اعتباری و مرگ ادبیات و پژوهش­‌های ادبی در دوران هم­‌روزگار سخن می­‌گوید. او برای نشان دادن درستی داوری­‌اش و گذار از دوران وداع با ادبیات به عصر ادبیات وداع، تاریخ ادبیات را از سدة هفدهم به این سو به سه دوره تقسیم می­‌کند و سپس می­‌کوشد بازتاب مرگ ادبیات و گسستن پیوندهای میان ادبیات، واقعیت و جامعه را در ادبیات بجوید. به باور او، خاستگاه بی­‌ارزشی ادبیات را باید در پیدایش و بحث پیرامون انگاره­‌هایی چون امر والا، گذرایی و ناگذرایی زبان و سرانجام اسارت در صورت جست. نوشتة پیش رو تلاشی است برای شناساندن و بررسی خوانش تاریخی مارکس به آنچه او «ادبیات» می­‌خواند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Book Farewell to Literature

نویسنده [English]

  • Hasan Zokhtareh
Assistant Professor of French Language and Literature Department, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

William Marx in an inquiry about the literature, called Farewell to Literature discusses the lack of credibility and death of literary and literary research in contemporary times. To show his correct judgment and passing the era of farewell to literature to the era of literature of farewell, he divided the literature history after eighteen century into three eras. Then he is trying to look for the effect of death of literature and breaking the links between literature, reality and society in literature. He believes that the origin of literature devaluation should be looked in the emergence and discussion about notions such as the sublime, language transitivity and language intransitivity and finally confinement in form. This paper is an effort to identify and analyze the historical study of Marx view to what he calls as “Literature”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marx
  • Death of Literature
  • Aesthetics
  • The Sublime
  • Language Transitivity
زختاره، حسن (1397). «نقدی بر کتاب ادبیات در مخاطره تودوروف و بحران ادبیات»، نقدنامة زبانهای خارجی، سال 2018، دورة 1، شمارة 1، 5-10.
Bénichou, Paul (1973). Le Sacre de l’écrivain, 1750-1780. Essai sur l'avènement d'un pouvoir spirituel laïque dans la France moderne, Paris: Joseph Corti.
Hugo, Victor (2006). Notre-Dame de Paris. 1842, Ebooks libres et gratuits. Récupéré de http://www.crdp-strasbourg.fr/je_lis_libre/ livres/ Hugo_ NotreDame DeParis.pdf
Marx, William (2005). L’Adieu à la littérature. Histoire d’une dévalorisation XVIIIe-XXe siècle, Paris: Minuit.
Zokhtareh, Hassan (2018). «Texte-Phénix, la textophagie chez Lautréamont», Revue des études de la langue française, 2018, volume 10, Edition 1, 59-68.