اعضای هیات تحریریه

سردبیر

جان‌اله کریمی مطهر

زبان و ادبیات روسی رئیس گروه زبان‌های خارجی شورای بررسی متون
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
استاد دانشگاه تهران

jkarimiut.ac.ir

دستیار سردبیر

مهدی محمدبیگی

زبان‌شناسی مقابله ای دبیر و عضو گروه زبان‌های خارجی شورای بررسی متون
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

brjoflsgmail.com

اعضای هیات تحریریه

جان‌اله کریمی مطهر

زبان و ادبیات روسی استاد دانشگاه تهران

jkarimiut.ac.ir

علی بیات

زبان اردو دانشیار دانشگاه تهران

bayataliut.ac.ir

نجمه شبیری

زبان اسپانیایی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

njshobeiri81gmail.com

مرضیه یحیی پور

زبان و ادبیات روسی استاد دانشگاه تهران

myahyaut.ac.ir

محمد احمدی صفا

دکترای آموزش زبان انگلیسی دانشیار گروه زبان های خارجی دانشگاه بوعلی سینا

ahmadisafagmail.com

حسین غلامی

زبان و ادبیات روسی استاد دانشگاه تهران

hgholamyut.ac.ir

محمد حسین حدادی

زبان و ادبیات آلمانی دانشیار دانشگاه تهران

haddadiut.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

مازیار مهیمنی

زبان فرانسه استادیار دانشگاه بوعلی سینا

maziarmohaymeniyahoo.fr

محمدحسین رمضان کیایی

زبان ایتالیایی استادیار دانشگاه تهران

mkiaeiut.ac.ir

محمد هادی محمودی

دکترای رشته آموزش زبان انگلیسی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه بوعلی سینا - همدان

mhmahmoodiyahoo.com

سهراب آذرپرند

زبان ژاپنی استادیار دانشگاه تهران

kazarparand2001gmail.com

محمدرضا فخر روحانی

زبان انگلیسی استادیار دانشگاه قم

fxr41yahoo.co.uk

مهدی محمدبیگی

دکترای زبان‌شناسی مقابله ای (روسی-فارسی) دبیر و عضو گروه زبان‌های خارجی شورای بررسی متون
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mahdimbyahoo.com

ویراستار انگلیسی

مصطفی حسینی

زبان و ادبیّات انگلیسی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

hosseiny.mostafa1352gmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

نعیما بنیچا زیانی

دانشگاه آلیکانته مطالعات اسلامی عرب

naima.benaichaua.es