مسئله‌شناسی امر تاریخی در گذار به کتاب تاریخ چیست؟ اثر میشل مه‌یر

نوع مقاله : مقاله انتقادی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

خاصه در اعصارِ شتـابان است که مسئـله­‌وارگیِ تاریخ نقـاب از رخ بر می‌گیرد. نمودهای بیرونیِ ایـن شتـاب هرچه باشند، پیـامد ثابت آن مسخِ پیـاپیِ پاسخ‌ها به پرسش است که خلطِ پرسش و پاسخ را در پی می‌آورد و در نهـایت به استقـرار خلط عام می‌انجامـد. بر اساس این مشاهدات، میشل مـه‌یـر رویکردی عقـلانی و فلسفی بـه تاریخ را پیشنـهاد می‌کند که عقلانیت آن مبتنـی بـر توان تشخیص پرسش از پاسخ است و منش فلسفی آن در گـروِ تقـلا برای سامـان دادن و معنـا بخشیدن به پرسش‌ها. در کتاب تاریخ چیست؟ این رویکرد مسئـله­‌شناختـی در بـرابـر دو ادراکِ مرسوم از روایت تاریخی موضع می‌گیرد: یکی ادراک اثبات‌گـرا که بـر مادیت رویدادهای گذشته تمرکز می‌کنـد و مسئـله‌وارگی آن‌ها را کوچک می‌شمـارد؛ دوم ادراک فـرجام‌شناختی که معنای تاریخ را در غایت آن می‌جوید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Problematology of History: a Review of the Book What Is History? by Michel Meyer

نویسنده [English]

  • Maziar Mohaymeni
Assistant Professor of French Language and Literature Department, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Particularly in the hasty ages appeares the problematicity of the History. Whatever are the visible effects of this haste, its constant consequence is an accelerated metamorphosis of answers into questions that leads to the confusion of questions and answers, and ultimately leads to the establishment of a general confusion. According to these observations, Michel Meyer proposes a rational and philosophical approach to History, whose rationality is based on the ability to recognize question from answer, and its philosophical nature depends on the struggle to arrange questions and give them some meaning. In the book What Is History? this problematological approach takes a stand against two current perceptions of historical narrative: first the positivist perception that focuses on the materiality of past events and neglects their problematicity; second, an eschatological perception that seeks the meaning of History in its end.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problematology
  • Questioning
  • Michel Meyer
  • Haste of History
  • Positivism
  • Eschatology
مهیمنی، مازیار (1397). «پرسش‌گری چیست؟ راهی به مسئله‌شناسی میشل مه‌یـر»، تهران: نقدنامۀ زبان‌های خارجی، د. 1، ش. 1 (http://brjofls.ihcs.ac.ir/article_3517.html).
مهیمنی، م. (1397). «بحران و امنیت نقـد»، تهـران: پژوهش‌نامـۀ انتقـادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، د. 18، ش. 8 (http://criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3481.html).
Meyer, Michel (2017). Qu’est-ce que le questionnement ? Paris : Vrin, coll. « Chemins philosophiques ».
Meyer, M. (2013). Qu’est-ce que l’Histoire ? Progrès ou déclin ? Paris : PUF.
Meyer, M. (2010). La Problématologie, Paris : PUF, coll. « Que sais-je ? ».
Meyer, M. (2008). De la problématologie : philosophie, science et langage, Paris : PUF (éd. orig. Bruxelles, Mardaga, 1986).
Meyer, M. (2000). Questionnement et historicité, Paris : PUF.